پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری

jip.azad.ac.ir/article_529166.html

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و …

SID.ir | پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=279084

پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان CERQ)؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و …

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان – مادسیج

madsg.com/پرسشنامه-تنظیم-شناختی-هیجان/

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی – ایران مشاور

https://www.iran-moshaver.ir/cerq/

اثربخشی آموزش مدیریت حافظه هیجانی بر راهبردهای تنظیم …

icssjournal.ir/article-1-516-fa.pdf

۲۱ آذر ۱۳۹۶ –

بررسي ویژگي های روان سنجي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان …

journals.sbmu.ac.ir/en-jnm/article/download/7360/8114

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی – تک افزاران خلاق

www.rafkav.ir/index.php/117-2014-05-30-06-26-16/134-2014-06-10-08-31-14

۱۱ خرداد ۱۳۹۳ –

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی(CERQ) | روان …

ravanbonyan.com/2016/11/25/پرسشنامه-تنظیم-شناختی-هیجان-گارنفسکیcer/

۵ آذر ۱۳۹۵ –

ﭘﺮدازي ﺧﻮدﮐﺸﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﯾﺪه ر

www.ensani.ir/storage/Files/20151018152634-10005-54.pdf

ي ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ر

www.jiera.ir/article_49511_523aa4fffb427c4e109dda956ddeb36a.pdf

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان – گارنفسکی و همکاران 2001 | …

edu-admin.ir/1393/10/07/پرسشنامه-تنظیم-شناختی-هیجان-گارنفسکی/

۷ دی ۱۳۹۳ –

CERQ-P ) هیجان ) شناختی جویی نظم پرسشنامه

karimisani.iaushab.ac.ir/uploads/پرسشنامه_نظم_جوئی_شناختی_9661.pdf

سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی هیجان )مالمت خویش، پذیرش، نشخوارگری، …. توسط. گارنفسکی. و. همکاران. ) 2001. (. به. منظور. ارزیابی. راهبردهای. شناختی. که.

ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن : ﻣﻨﺶ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ / اﺑﻌﺎ – اندیشه و رفتار در …

jtbcp.riau.ac.ir/article_1041_63dad4a9905046b66cf72857cbd250fe.pdf

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎب آوري ي ﻧﻘﺶ راﻫﺒﺮدﻫ

jtbcp.riau.ac.ir/article_15_ed173f9faf76b570b8788b1ca59ba24b.pdf

نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عاطفه مثبت … – نشریه …

ijpn.ir/article-1-784-fa.pdf

مقایسۀ راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و درک هیجانات در …

jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533943.html

شرکت کنندگان پرسشنامه‌های تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، … participants completed the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski

ناختی ش تنطیم راهبردهای آموزش حافظه کاری هیجانی در تأثیر …

jcps.atu.ac.ir/article_4561_08a076a4213cbedd287503f8bbc39bcf.pdf

اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در تنظیم شناختی …

jwc.iauahvaz.ac.ir/article_538852_55c3ab2026787e999c2cce9a741ea22e.pdf

ابزار مورد اس تفاده پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی گارنفسکی … اکثر کارشناس ان معتقدند که به جای یک علت واحد، عوامل گوناگونی8ش د )هاردا و همکاران.

بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسش …

jfmh.mums.ac.ir/article_942.html

تصویر ذهنی بدنی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در نوجوانان …

https://www.civilica.com/PdfExport-PSYCONGRESS09_048=تصویر-ذهنی-بدنی-و-را…

مقاله تصویر ذهنی بدنی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در …

https://www.civilica.com/Paper-PSYCONGRESS09-PSYCONGRESS09_048=تصویر…

شرکت کنندگان به پرسشنامه نگرانی درباره تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005)، و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران، 2002) پاسخ دادند.

پیش بینی سبک زندگی بر اساس تنظیم شناختی هیجان در … – …

https://www.civilica.com/PdfExport-NCPP03_041=پیش-بینی-سبک-زندگی-بر-اسا…

به معتاد آموزان دانش در ی آور تاب و هیجان شناختی تنظیم مقایسه …

apsy.sbu.ac.ir/article/download/16880/6746

بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم …

edcbmj.ir/article-1-1216-fa.html

به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و فرسودگی تحصیلی سالملا-آرو و همکاران استفاده …

مقایسه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در سربازان با … – …

ebnesina.ajaums.ac.ir/article-1-284-fa.pdf

بررسی نقش مثبت اندیشی و تنظیم هیجان در رضایت مندی …

https://journals.ut.ac.ir/article_61089.html

خرید فوری پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) …

mahmoodfile.mipropia.com/خرید-فوری-پرسشنامه-نظم-جویی-شناختی-هیج/

۱ مهر ۱۳۹۷ –

مقایسه تنظیم شناختی هیجان و شیوه های حل مساله در افراد …

shenakht.muk.ac.ir/article-1-258-fa.pdf

اطالعات با پرسشنامه. های تنظیم … نتایج نشان داد افراد معتاد از قابلیت تنظیم شناختی هیجان کمتری نسبت به اف ….. مشخصات روان سنجی آزمون گارنفسکی و همکاران.

خرید آنلاین پرسشنامة راهبردهای شناختی تنظیم هیجان …

baileyfile.ultimatefreehost.in/خرید-آنلاین-پرسشنامة-راهبردهای-شناخت/

۲۲ شهریور ۱۳۹۷ –

۶١ بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در …

www.frooyesh.ir/files/site1/user_files…/zahrahodhodi-A-10-46-2-a2fb2a0.pdf

و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . فرم کوتاه. ) CERQ-18. (. را تکمیل نمودند …. و همکاران،. 411. ؛ گارنفسکی و همکاران،. 4111. ،. گارنفسکی،لگرستی، کرایج،.

اثربخشی آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی در کارکردهای اجرایی و …

https://jcp.khu.ac.ir/article-1-2232-fa.pdf

اصل مقاله – مجله روانشناسی بالینی

jcp.semnan.ac.ir/article_2208_bd8809901c88d28be43c30476315a575.pdf

مقایسه ی تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی در …

jld.uma.ac.ir/article_314.html

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2002) …

و راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﮥ ﻣﻘﺎﯾﺴ ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫ – ResearchGate

۱۲ بهمن ۱۳۹۱ –

رابطه راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجان و خلاقیت … – مجله …