اسامى پنج نامزد نهایى شهردار تهران اعلام شد

بعد از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان محمدعلی افشانی شهردار تهران از بهشت رفتنی شد(در ادامه) حال نام 5 نامزد نهایی شهرداری تهران اعلام شد (در ادامه)

به گزارش گروه اجتماعی (borna) ، امروز و در جلسه علنی شورای شهر تهران ، اسامى پنج نامزد نهایى شهردار تهران مشخص شدند.

١-کشت پور ١٤ رای

٢- آخوندى ١١ رای

٣- حناچی ١١ رای

٤- انصارى ١٠ رای

٥- تقوى نژاد ١٠ رای

منبع : borna